Základné stíhacie manévre
NapísalOREL_Ninos March 14 2012 21:53:59

BFM - Basic Fighters Maneuvers – Základné stíhacie manévre

ÚVOD

S nástupem skvělých moderních raket na scénu upadají dny Bitvy o Británii hluboko v zapomnění. Ve skutečnosti je to tak, že čím víc času strávíš uprostřed vizuálního boje, tím větší je pravděpodobnost, že tě zabije někdo, koho jsi ani neviděl Vzdušný souboj může mít spoustu pozorovatelů, kteří si rádi po něčem vystřelí. To znamená, že když už se pustíš do vizuálního souboje, musíš svého soupeře rychle sestřelit a zmizet ze scény, než se objeví lůza zkoumající výbuch. Základní bojové manévry (BFM-basic fighter maneuvers) popisují, jak manévrovat v souboji jednoho proti jednomu. Když přežiješ stíhání a dostaneš se ke svému protivníkovi, musíš si být jist, že dokážeš svou práci dokončit. Tato kapitola je věnována vysvětlení pojmů vztlakový vektor, rovina pohybu, prostor pro obrat a obratová kružnice a jejich aplikaci v diskusi o BFM. Když pochopíš uvedené principy, určitě budeš vědět, jak je využít při manévrování ve vzdušném souboji a dokonce i při útocích na pozemní cíle. BFM představují základy pro mnoho dalších aspektů vzdušného boje, nemůžeš si dovolit je minout, když je v sázce tvůj život.

POZIČNÍ GEOMETRIE

Popis BFM vyžaduje pochopení několika základních termínů, které vyjadřují vzájemnou polohu dvou letadel. Musíš se perfektně seznámit s termíny"odchylka", "vzdálenost" a"polohový úhel",jinak nemůžeš dynamiku BFM pochopit. Každý manévr, který v rámci BFM provedeš,závisí na tvé pozici vůči nepříteli a horizontu.

Odchylka (Angle-off)
Odchylka neboli HCA (heading cross angle - úhel křížení směrů) vyjadřuje rozdíl mezi tvým kurzem a kurzem tvého soupeře ve stupních (viz obrázek 1 ).Tento úhel ti říká,jaký je úhel mezi podélnými osami soupeřících letadel. Pokud je HCA 0 stupňů, letíš stejným směrem jako tvůj protivník. Pokud je HCA 90 stupňů,je trup tvého letadla kolmo k nepříteli.Obr.1. Odchylka neboli "heading cross angle" (HCA)

Vzdálenost (Range)
Vzdálenost mezi tvým a nepřátelským letadlem budeme v diskusi o BFM uvádět ve stopách, protože kritickým faktorem souboje je poloměr TC, který se také vyjadřuje ve stopách.Jedna námořní míle je dlouhá 6 000 stop.Obr. 2. Vzdálenost cíle

Polohový úhel (AA-Aspect Angle)
Polohový úhel vyjadřuje,jak daleko jsi od ocasu cíle ve stupních. Je důležitý, protože ti říká, jak daleko jsi od pozice šesti hodin.Zapamatuj si,že AA nemá nic společného s tvým kurzem (viz obrázek 3).Je to prostě tvá pozice vůči ocasu cíle. Například AA "120 degrees R" znamená, že v daném okamžiku jsi vpravo od cíle přibližně na jeho dvou hodinách. 45 stupňový R (right-pravý) AA znamená, že jsi v polovině pravého zadního kvadrantu bandity. Protože se aspekt měří od ocasu k přídi,je maximální možný AA 180 stupňů. V takovém případě jsi přímo před banditou. (A pokud je jeho AA vůči tobě 0 stupňů,jsi v průšvihu.) Všimni si, že se polohový úhel uvádí jako"levý aspekt" nebo "pravý aspekt". Dávej si pozor na to, že to nevyjadřuje, na které straně tvého letadla cíl je. Při AA 150Ljsi v levém předním kvadrantu cíle. Aby tě spatřil, musel by se podívat přibližně do směru jedenácti hodin. Polohový úhel není důležitý jenom pro základní BFM,ale i pro pochopení stíhací geometrie. Musíš perfektně pochopit tento koncept předtím, než budeš pokračovat.V ideálním případě chceš mít (1) 0-stupňový AA, (2) 0-stupňový HCA a (3) být ve vzdálenosti vhodné pro odpálení rakety. Nyní se budeme zabývat tím,jak tyto koncepty fungují dohromady. Zkombinuj tyto tři faktory s výškou a získáš kompletní přehled o prostorovém vztahu mezi tvou stíhačkou a banditou v každém okamžiku.

Obr. 3. Polohové úhly

ÚTOČNÁ GEOMETRIE

Z předchozích kapitol znáš základní koncepty poziční geometrie a víš,jak maximálně využít schopnosti svého stroje.Teď se pustíme do pohyblivého dynamického světa BFM. Doposud jsme se zabývali pouze"momentkami" trojrozměrného světa, který teď rozhýbeme. Útočná geometrie vyžaduje pochopení pojmu rovina pohybu. Při manévrování určuje dráha letu stíhací kurz, kterým se snažíš dostat do pozice vhodné k zabití nepřítele.0 takové pozici se říká, že je v zóně použití zbraně (WEZ-weapon engagement zone), kde můžeš odpálit raketu nebo vystřelit z kanónu a poslat protivníka k zemi v hromadě zkrouceného šrotu. Rovina pohybu (Plane of Motion) Pokud jsi už slyšel termíny jako být v"rovině" s banditou nebo manévrovat"mimo rovinu" kvůli změně pozice, pak jsi slyšel rozhovoro relativní pozici rovin pohybu dvou letadel.Když manévruješ se svým letadlem, představuje letová dráha dvojrozměrnou rovinu (naznačenou na obrázku 1).


Obr. 1. Rovina pohybu

Nejjednodušeji se to dá vysvětlit u prudkého obratu.V tomto případě směřuje vztlakový vektor velmi blízko k rovině pohybu. Jinými slovy, orientace obratové kružnice určuje rovinu pohybu.
Obtížné na pochopení tohoto konceptu je to, že rovina pohybu je dynamická. Když během obratu změníš směr vztlakového vektoru, změní se i orientace roviny pohybu. Kromě toho se musíš řídit i podle roviny pohybu nepřítele, která se také může měnit. Bandita může provádět hladinový obrat, při kterém bude rovina jeho pohybu rovnoběžná s horizontem. Může však prováděti vertikální split-S manévr, což znamená, že jeho rovina pohybu je kolmá k zemi.
Tvým úkolem je rozpoznat rovinu pohybu bandity a podle toho se rozhodnout,jak budeš manévrovat. Možná se rozhodneš nasměrovat vztlakový vektor tak, abys mohl manévrovat ve stejné"rovině" (a dostat nepřítele do zaměřovače kanónu). Nebo můžeš manévrovat"mimo rovinu" bandity. Cílem BFM je určit kam letět, aby ses dostal do výhodnější pozice k sestřelení bandity. K tomu je potřeba neustále vyhodnocovat, kam míří bandita, a jak se mění rovina jeho pohybu.

Stíhací kurz
BFM je"umění" dostat se do pozice, ze které můžeš zabít svého protivníka.Jednoduše řečeno,tvůj "stíhací kurz" vyjadřuje to,jak se do této pozice dostaneš. Útočná geometrie popisuje letovou dráhu ofenzivní stíhačky při manévrování s cílem zabít nepřítele.V každém okamžiku útoku letíš s jedním ze tří možných stíhacích kurzů: lead (předsazený), pure (čistý), nebo lag (opožděný). Při předsazeném stíhacím kurzu míří tvá letová dráha před banditu.Čistý stíhací kurz míří přímo na tvého protivníka a opožděný kurz tě dostane za banditu (viz obrázek 2).


Obr. 2. Předsazený, čistý a opožděný stíhací kurz

Stíhací kurz nemusí nutně být to, kam míří příď tvého letadla. Je totiž určen rychlostním vektorem,neboli letovou dráhou. Příď tvého letadla může mířit za banditu, ale pokud vztlakový vektor míří před něj,jedná se pravděpodobně o předsazený stíhací kurz.Také to závisí na tom,jestli manévruješ v rovině nebo mimo rovinu s banditou.Útočná geometrie v rovině s banditou
Když manévruješ ve stejné rovině jako bandita (jako na obrázku 2), určuje směr rychlostního vektoru (směr dráhy letu) typ stíhacího kurzu.To znamená,že letíš s opožděným stíhacím kurzem. Když přitáhneš knipl (zvýšíš úhlovou rychlost obratu) a nasměruješ FPM na banditu , přejdeš na čistý stíhací kurz. Když zvedneš příď ještě dál před banditu , poletíš s předsazeným stíhacím kurzem.
Když srovnáš svůj obrat s obratem protivníka (manévrování v rovině), můžeš stíhací kurz měnit pomocí změny úhlové rychlosti. Pokud je tvůj FPM před banditou, stačí uvolnit knipl, snížit prudkost obratu a přejdeš na opožděné stíhání. Naopak z opožděného stíhacího kurzu můžeš přejít na čistý nebo předsazený stíhací kurz prostým přitažením řídící páky a zvýšením vytvářeného vztlaku a tím úhlové rychlosti obratu."Lag off° (opozdi se), "go pure" (jdi na čistý) a"pull lead" (přitáhni před banditu) jsou termíny, které můžeš vyslechnout při diskusi o BFM.
Přejití z předsazeného na opožděný kurz je snadné. Jednoduše uvolni knipl a sniž vztlak vytvářený křídly, nebo dokonce rozviň obrat úplně a let dále na pozici šesti cíle. Když přijde čas vystřelit nepříteli mozek z hlavy, musíš přitáhnout, předsadit, dostat nepřítele do zaměřovače kanónu a vystřelit. Předsadit při manévru v rovině s banditou vyžaduje energii na zvýšení úhlové rychlosti.
Vraťme se na chvíli k předchozí diskusi o energii a úhlové rychlosti.Zvednout příď a předsadit před nepřítele stojí energii, kterou musíš vyměnit za zvýšenou úhlovou rychlost. Pokud nezvýšíš úhlovou rychlost tak, abys překonal rychlost obratu protivníka, nepodaří se ti předsadit a dostat jeho letadlo do trychtýře pro zaměření kanónu.Tato situace, kdy rychlost nebo energie, kterou máš k dispozici, nestačí na překonání úhlové rychlosti banditova obratu, se nazývá"stuck in lag" (uváznutí pozadu v obratu).
Co můžeš udělat v této situaci? Máš dvě možnosti. Za prvé můžeš zkusit zůstat v rovině a mírně se odpoutat. Uvolni řídící páku a pokus se akcelerovat a získat rychlost. Nezapomeň zkontrolovat,jestli je plynová páka na plném AB. Zvýší se tak odchylka a vzdálíš se od ocasu cíle. Současně však vzroste rychlost a snad se ti podaří získat dost energie na zvýšení úhlové rychlosti, překonání rychlosti protivníka a předsazení.(viz obrázek 3). Pokud se ti tímto způsobem nepodaří získat dostatečnou úhlovou rychlost pro předsazení, máš ještě jednu možnost, manévr mimo rovinu".Obr. 3. Odpoutání kvůli zrychlení a získání energie pro zvýšení úhlové rychlosti

Útočná geometrie mimo rovinu s nepřítelem
BFM diskuse by byla velmi snadná, kdy se dalo manévrovat pouze v rovině s protivníkem. K pochopení útočné geometrie mimo rovinu je třeba nejprve vysvětlit,jak to je se stíhacím kurzem, když tvá TC není v rovině s rovinou pohybu protivníka. Klíčem k tomu je pochopit,jak vztlakový vektor určuje tvou rovinu pohybu.
Směr vztlakového vektoru určuje orientaci tvé obratové kružnice a rovinu pohybu.
Pro účely naší diskuse uvažujme nejjednodušší příklad - manévr mimo rovinu proti nepříteli, který provádí hladinový obrat k tobě. Podívej se na obrázek 4.

Obr. 4. Stíhací kurz před banditu (mimo rovinu)

Rovina pohybu bandity je vodorovná a jeho vztlakový vektor míří mírně nad horizont. Místo obratu v rovině s protivníkem se může útočník rozhodnout nasměrovat vztlakový vektor jinak a zvednout příď mimo rovinu. V polovině manévru na obrázku 4 útočník nasměruje vztlakový vektor před banditu. Přestože míří za banditu,což může vypadat jako opožděný stíhací kurz,je stíhací kurz určen směrem vztlakového vektoru, protože jde o manévr mimo rovinu. Stíhací kurz je při manévrování mimo rovinu určen tím, kam se dostaneš při současné letové dráze, když budeš pokračovat v obratu a dostaneš se zpátky do roviny s protivníkem.V tomto případě tě tvá letová dráha dostane před banditu.Jde tedy o předsazený stíhací kurz.
Když manévruješ mimo rovinu, závisí stíhací kurz na tom, kam tě tvá současná letová dráha dovede, když v ní budeš pokračovat zpátky do roviny s banditou.
Když manévruješ mimo rovinu s banditovou TC, není příliš velký rozdíl mezi čistým a předsazeným stíhacím kurzem.Vztlakový vektor prostě míří přímo na banditu a ne před něj.Jinými slovy, když se dostaneš zpět do roviny s nepřítelem, budeš mířit přímo na něj jako při čistém stíhacím kurzu.
Opožděný stíhací kurz při manévrování mimo rovinu znamená, že tvůj vztlakový vektor míří za banditu. Nezapomeň - tvůj stíhací kurz závisí na letové dráze a rovině pohybu bandity. Pokud přecházíš na opožděný stíhací kurz jenom proto, abys přinutil protivníka změnit směr obratu, může se tvůj kurz velmi rychle změnit na předsazený.Také si uvědom, že manévrovat mimo rovinu se dá i jinak než vertikálně. Pokud bandita dělá loop nebo split S manévr,je rovina jeho pohybu svislá.Vtom případě může být tvůj manévr mimo rovinu vodorovný obrat v úrovni horizontu.
Tvůj stíhací kurz se vždy určuje ve vztahu k letové dráze cíle. Pokud bandita manévruje, může se stíhací kurz měnit.

Důvody pro použití určitého stíhacího kurzu
Význam stíhacího kurzu pro BFM bude podrobně rozebrán později.Ted'se snaž pochopit,jak daný stíhací kurz ovlivní souboj.
Když jsi příliš daleko na to,abys mohl použít zbraňové systémy tvého letadla, použij předsazený kurz, dostaneš se tak rychleji na dostřel. Ale pozor - pokud budeš pokračovat vysokou přibližovací rychlostí k banditovi, který provádí obrat k tobě a nezničíš ho, přeletíš a sám se chytíš do pasti s banditou na šesti hodinách!
Použij čistý stíhací kurz, nasměruj příď svého letadla k nepříteli a dostaň ho do zorného pole. Pokud provádí bandita obrat k tobě, znamená čistý stíhací kurz zvýšení rychlosti přibližování, ale zdaleka ne tak dramatické, jako předsazený. Čistý stíhací kurz také může vést k přeletu před nepřítele, takže nemiř na banditu, dokud nejsi připraven ho zabít!
Jakmile se dostaneš na dostřel, let s opožděným stíhacím kurzem, dokud nebudeš připraven ho dostat do zaměřovače a stisknout spoušť.Tento kurz tě udrží na jeho šesti hodinách, ale umožní ti udržet odstup. Díky pozici za zády protivníka jsi schopen udržet kontrolu nad soubojem a pokračovat v ohrožování nepřítele,zatímco si připravuješ palebnou pozici. Pokud jsi příliš blízko k banditovi na to,abys ho mohl sundat,je opožděný kurz naprosto nezbytný, protože jinak přeletíš jeho linii 3/9.
Linie 3/9 je imaginární čára mezi konci křídel (mezi pozicí tří a devíti hodin).

ZÓNA POUŽITELNOSTI ZBRANĚ (WEZ-Weapon Engagement zone)

Je velmi snadné se nechat natolik pohltit diskusí o BFM, že zapomeneš na jediný smysl celého zkoumání - zabití nepřítele! BFM používáš proto, aby ses dostal do pozice, ze které můžeš vystřelit. Takové pozici se říká zóna použitelnosti zbraně (WEZ).
WEZ je oblast kolem nepřátelského stroje,ze které je možné vystřelit. Každá zbraň má v závislosti na schopnostech jinou WEZ.Velikost WEZ v konkrétní situaci závisí i na AA, odchylce, rychlosti a výšce. Obecně je WEZ definována maximální a minimální vzdáleností od cíle,ze které je možné vystřelit při daném AA.
WEZ je různá pro různé zbraně a mění se i v závislosti na polohovém úhlu, odchylce, rychlosti a výšce.
Minimální dostřel(označuje se Rmin a představuje vnitřní hranici WEZ) je minimální vzdálenost od cíle,ve které můžeš být,a přitom vystřelit s vysokou pravděpodobností zásahu (označuje se též jako"vysoká pravděpodobnost zabití" nebo Pk).Obecně platí,že Rmin je menší pro cíle s nízkým polohovým úhlem a podstatně větší pro cíl s vysokým polohovým úhlem. U WEZ pro kanón neexistuje žádná Rmin, kromě rizika,že tě zasáhnou trosky nepřátelského letadla, když se dostaneš příliš blízko. Trajektorie střel omezuje pouze maximální dostřel tvého kanónu.
Maximální dostřel (značí se Rmax a je to vnější okraj WEZ) je největší vzdálenost, ze které je možné pálit na cíl s vysokou Pk. Tvůj úspěch a přežití závisí na tvé schopnosti rozpoznat, která zbraň má v daném okamžiku WEZ, umožňující nejrychlejší a nejefektivnější sestřelení protivníka.Také však závisí na tom,jestli se dokážeš udržet mimo WEZ zbraňových systémů tvého protivníka. Účelem BFM je tohle - dostat protivníka do WEZ tvých zbraní a udržet se mimo WEZ jeho jinak se také říká"ofenzivní" a"defenzivní "BFM".

OFENZIVNÍ BFM

Teorie, definice a principy letu ti mohou připadat špatně pochopitelné, suché a nudné. Konečně se tedy dostáváme k něčemu, do čeho se můžeš pořádně zakousnout. Ale pozor! Pokud jsi použil informace z předchozích kapitol pouze k vyléčení nespavosti, pravděpodobně existuje jedna věc, kterou jsi nepochopil. Chceš-li se stát skutečným taktickým letcem, chce to víc, než jenom lítat kolem a střílet zblízka po nepřátelských letadlech. Pochopení umění moderního leteckého boje vyžaduje obětavou, a někdy i úmornou práci.

Klasická kontrolní pozice
V mnoha směrech se ofenzivní BFM vyvinuly stejně jako stíhačky, které se bojů účastní. Zároveň však existuje mnoho principů, které se nezměnily od doby, kdy byl na letadlo poprvé namontován kulomet.Tvým úkolem je být expertem na to, jak dostat svého letadlo do pozice, ve které máš nad soupeřem převahu, můžeš použít své zbraně a zabít ho.Obvykle prohraje ten, kdo se jako první dopustí chyby.
Od dob prvních vzdušných soubojů popisují BFM způsob,jak se dostat do kontrolní pozice za ocasem soupeřova stroje.Tato pozice se nazývá "kontrolní", protože z pozice šesti hodin můžeš udržet"kontrolu" nad soubojem.Bandita tě nemůže setřást z této pozice, pokud neuděláš závažnou chybu.Je pouze otázkou času, kdy proměníš letadlo svého protivníka v hromadu pokrouceného železa.

Shrnutí ofenzivních BFM
Zatímco se ty snažíš dostat cíl do WEZ, snaží se on z této zóny uniknout. (Kdo by se taky nesnažil, že?) Jakmile zkušený protivník detekuje tvůj útok, můžeš čekat, že provede prudký obrat k tobě a pokusí se dostat pod Rmin.To pro tebe znamená BFM"problémy", naznačené na obrázku 1. Tvůj polohový úhel vzroste, protože ocas nepřátelského stroje se od tebe odvrací (z a1 na a2). Tím vzroste i odchylka, což znamená, že je velký rozdíl mezi směrem, kterým míří trup tvého letadla, a směrem, kterým míří trup letadla tvého protivníka (z h1 na h2).Vzdálenost od cíle se zmenší (z r1 na r2).


Obr. 1. Ofenzivní BFM problémy

Tvým cílem při provádění ofenzivních BFM je vyhodnotit banditovu reakci a pokračovat v manévrování tak, aby ses dostal za něj a mohl použít své zbraně.To znamená, že musíš vyřešit problém s velkou odchylkou a vysokým polohovým úhlem a udržet se ve vzdálenosti, ze které je možné vystřelit. Definice AA říká,že se jedná o úhel, o který jsi stranou od ocasu cíle.Prvním problémem je snížení polohového úhlu, neboli dostat se za banditu.Jakmile se ti podaří tohle, musíš snížit odchylku natočením přídě letadla tak blízko, abys mohl nepřítele zabít, nebo alespoň ohrozit.
A nakonec, musíš být ve vhodné vzdálenosti. Zní to jednoduše,co? Ale jakto udělat? Když bandita zahájí obrat k tobě, opisuje jeho letová dráha TC, naznačenou na obrázku 2. Prudkost obratu, který bandita provádí, určuje poloměr jeho TC. Pokud bojuješ s hlupákem, který nepřitáhne knipl příliš tvrdě, uvidíš obrovskou TC. A bude to snadno řešitelný BFM problém. Pokud však bandita provede prudký obrat k tobě, bude TC velmi těsná a způsobí ti daleko větší úhlové problémy. Když to udělá",ztratí energii", což sníží úhlovou rychlost obratu.

Obr. 2. Obratová kružnice bandity reagujícího na tvůj útok
Protože se musíš dostat za banditu, tvá letová dráha také opisuje TC. Nejprve musíš určit,jaká je tvá poloha vůči defenzivní TC bandity.Jsi uvnitř nebo vně jeho kružnice obratu? Když bandita provádí obrat, musí tvé manévry vycházet z předpokládaného místa, kam letí. Existují dva fundamentální způsoby řešení BFM problému:

1. Začni obrat v místě, ze kterého tě tvá dráha letu dostane za banditu. Pokud bandita reaguje obratem k tobě, musíš pokračovat v letu na pozici, ze které se dostaneš za banditu.Z naší diskuse o BFM geometrii víš, že se tomu říká opožděný stíhací kurz. Manévrování do pozice za banditou se nazývá "lag BFM" Za chv1i se budeme tímto manévrem zabývat podrobněji.

2. Dostaň se za banditu tak, že svou obratovou kružnici provedeš s vyšší úhlovou rychlostí než on.Jinými slovy,díky vyšší úhlové rychlosti se přibližuješ k ocasu cí1e rychleji, než se on odvrací.Tento manévr se nazývá "rate BFM".

Lag BFM
Někdy je snazší začít vysvětlování popisem toho,jak to být nemá. Představ si například, co by se stalo, kdyby sis to namířil přímo proti c1i? Když se podíváš na čistý stíhací kurz na obrázku 3,je jasné,že když se ti nepřátelský letoun mihne před očima, pravděpodobně promeškáš př1ežitost k palbě a pravděpodobně se sám chytíš do pasti, protože proletíš za ocasem cí1e a bandita provede obrat k tobě.Obr. 3. Ofenzivní stíhací kurz s defenzivním obratem

Zahájit obrat př1iš brzo může být ještě horší. Uprostřed zuřivé bitvy je velmi snadné podlehnout vzrušení a předběhnout sám sebe. Podívej se na obrázku 4 co se stane, když útočník zahájí obrat př1iš brzy, kdy je ještě mimo TC cíe.Díky pozici své TC a dráze letu má nepřítel v okamžiku, kdy se dostanete do bodu 4,dostatek prostoru na obrat a zaměření na tebe!Obr. 4. Předčasné a opožděné zahájení obratu

Druhý příklad na obrázku 4 naznačuje situaci, kdy útočník čekal na zahájení obratu příliš dlouho.Tato chyba není tak hrozná, ačkoliv může neutralizovat ofenzivní výhodu. Čas, který útočník ztratí při průletu TC obránce, poskytuje obránci čas na pokračování v obratu a zhoršování BFM problému.V okamžiku, kdy se oba dostanou do pozice 4, má obránce podstatně větší AA než na začátku souboje.

Dokud jsi mimo TC obránce ,zvyšuje se díky jeho obratu polohový úhel a odchylka, zatímco vzdálenost se snižuje.

Toto je kritický bod BFM. Dokud jsi mimo banditovu TC, zhoršuje jeho obranný obrat k tobě problém s odchylkou a AA. Neexistuje nic, co bys mohl udělat dříve, než se dostaneš do TC obránce. Jakmile dosáhneš banditovy TC,dostaneš se obratem po vlastní TC do pozice za ním. Pokud při obratu dosáhneš vyšší úhlové rychlosti než nepřítel, nemá šanci.Jinými slovy, pokud jsi na nebo uvnitř banditovy TC při stejné nebo vyšší úhlové rychlosti, nemůže tvůj nepřítel získat výhodnější pozici, než ve které právě je.
Jakmile uvidíš,že bandita zahájil obrat,zaměř se na malé okno uvnitř jeho letové dráhy v místě, kde zahájil obrat.Tím se dostaneš na opožděný stíhací kurz, neboli provádíš "lag BFM".Tím umístíš svou TC tak, abys mohl sledovat banditu.
Pokud jsi mimo TC bandity, bude to vypadat, že se pohybuje velmi pomalu; může se dokonce zdát, že se při obratu k tobě otáčí volně v prostoru. Když se začneš přibližovat k TC, přestane se cíl "otáčet na místě" a začne se rychle pohybovat po překrytu kabiny dozadu směrem k tvým šesti hodinám. Jakmile k této změně dojde,jsi na TC a měl bys zahájit obrat (viz obrázek 5).V BFM terminologii se tento okamžik označuje jako "vstup do obratové kružnice" ("turn circle entry").


Obr. 5. Vstup do obratové kružnice

ODSAZENÍ OBRATOVÝCH KRUŽNIC
Všimni si na obrázku 6 pozice odsazení TC útočníka a obránce. Prohlédni si jednotlivé kroky boje a uvědom si,jak rozdílná pozice obratových kružnic ovlivňuje geometrii souboje. Při souboji podobně výkonných letadel budou TC téměř stejné, pouze mírně odsazené a útočník se zaměří na banditu po přibližně 270 stupních obratu.


Obr. 6. Odsazení obratových kružnic

Mírné odsazení TC může být výhoda, přehnané může skončit špatně. Na obrázku 7 vstoupil útočník do banditovy TC poté, co mířil přímo na něj Podívej se, jak velké bude odsazení TC, když útočník zahájí svůj obrat z čistého stíhacího kurzu. Při takovém odsazení TC dává útočník banditovi prostor ke kompletnímu obratu a ztrácí velkou část ofenzivní převahy.


Obr. 7. Přehnané odsazení obratových kružnic

Obrázek 7 je dobrý příklad pro ilustraci toho, proč použít lag BFM - musíš se dostat za svého protivníka.Opožděný stíhací kurz tě tam dostane. Místo letu přímo proti banditovi musíš letět tam, kde bandita byl, a pak se mu po jeho letové dráze dostat za záda.

Lag BFM: Leť tam, kde bandita byl, a pak se drž jeho letové dráhy po TC, dokud se nedostaneš za něj, abys mohl vystřelit.

Rate BFM
Když útočíš a použiješ lag BFM proti stejně schopnému letadlu s podobnou nebo lepší obratností, co zabrání honění protivníka kolem dokola? Pokud bandita chce přežít, provádí obrat k tobě za všech sil. Snaží se zvýšit AA (dostat tě před sebe), zvýšit odchylku (zabránit ti v tom, aby ses dostal za něj) a zmenšit vzdálenost (dostat se pod minimální vzdálenost, na kterou můžeš střílet).To znamená, že provádí prudký obrat k tobě, který stojí energii a tím pádem zpomaluje.
Ty zahajuješ obrat při prahové rychlosti. Když provádíš lag BFM, letíš po TC rychleji než on. A to je rate BFM - letíš po obratové kružnici s vyšší úhlovou rychlostí než bandita.To znamená, že se dostaneš za něj, protože se přibližuješ k ocasu jeho letadla rychleji, než jej odvrací (viz obrázek 8).


Obr. 8. Let po obratové kružnicis vyšší úhlovou rychlostí


Rate BFM: Přibližování k ocasu nepřátelského stroje díky vyšší úhlové rychlosti při obratu.

Na počátku souboje zahájí obránce prudký obrat k útočníkovi a útočník letí ke vstupnímu oknu jeho TC. Než se útočník dostal do pozice 1 a zahájil obrat,zvýšil bandita polohový úhel a odchylku a zhoršil tak útočníkovi situaci. Zároveň však obránce během obratu spotřeboval energii, což znamená, že zpomalil, a snížila se jeho úhlová rychlost.
Díky tomu můžeš získat převahu. Pokud útočník zahájí a provádí obrat prahovou rychlostí, absolvuje svou TC s vyšší úhlovou rychlostí než obránce. To znamená, že za stejný časový interval urazí útočník větší vzdálenost. Na obrázku 8 urazí za stejnou dobu vzdálenost mezi bodem 1 a bodem 2 (vzdálenost A). Díky vyšší rychlosti je . útočníkova vzdálenost A podstatně větší.Také si všimni,jak během obratu neustále klesá AA díky vyšší úhlové rychlosti útočníka. K využití této taktiky musíš být schopen maximálně využít obratnosti svého letadla. To znamená udržet rychlost na úrovni prahové rychlosti a neztrácet energii dříve než bandita. Udržuj rychlost, dávej si pozor na směr vztlakového vektoru a prováděj obrat pouze s takovým G, aby ses dostal banditovi za ocas.

MECHANIKA OFENZIVNÍCH BFM
Uveďme teorii do praxe a vraťme se do stíhačky. Bandita je před tebou a chystáš se zaútočit. Jakmile uvidíš, že bandita zahájil defenzivní obrat, najdi si vstupní okno a zamiř k němu.Čím rychleji se dostaneš k banditově TC,tím méně času bude tvůj protivník mít na zvýšení odchylky a polohového úhlu.
Už jsi skoro u banditovy TC a chystáš se zahájit obrat. Na co zapomínáš? Pravděpodobně na rychlost. Pokud zahajuješ obrat rychlostí vyšší než prahovou, musíš určit,jestli se přebytečné rychlosti zbavíš vytvořením vyššího přetížení, nebo zda musíš upravovat výkon.
Když zahájíš vstup do TC, ujisti se, že ti směr vztlakového vektoru umožní provést obrat co nejlépe.Obecně, musíš nasměrovat vztlakový vektor přibližně na protivníka a mírně upravit podle roviny jeho pohybu.
Pokud bandita udržuje horizontální rovinu pohybu (provádí hladinový defenzivní obrat),je lepší nasměrovat vztlakový vektor mírně pod horizont a získat tak vyšší G, protože se to projeví vyšší úhlovou rychlostí obratu. Ujisti se,že nemíříš příliš hluboko pod horizont (proč se dozvíš v následující diskusi o manévrovacím prostoru). Chceš se přece dostat banditovi za záda a malá pomoc gravitace se ti bude hodit.

Správné zacházení s energií je pro rate BFM klíčové.
Takže jsi nasměroval vztlakový vektor a zahájil obrat. Co teď? Nejdůležitější je správně zacházet s energií.To znamená, že můžeš přitahovat knipl jen tolik, kolik si můžeš dovolit bez poklesu rychlosti pod prahovou.To je klíčem k rate BFM - překonat protivníka v úhlové rychlosti, dostat se za něj (snížit AA), pak využít energetické převahy k nasměrování na banditu (snížení odchylky) a sestřelit ho.Vizuálně se můžeš orientovat takto. Na počátku obratu přitáhni tak, aby byl bandita 35-45 stupňů nad přídí tvého letadla. Přitahuj knipl pouze tolik, abys nepřítele udržel v této pozici. Chce to trpělivost, ale chceš přece udržet nejrychlejší obrat,jaký tvé letadlo umí, dokud nebude čas k doražení nepřítele.
Když se dostaneš do kontrolní pozice za nepřátelské letadlo, musíš udržet kontrolu nad soubojem,dokud nebude vhodná příležitost k finálnímu útoku. Když začneš zaměřovat příď svého letadla na protivníka, musíš mít tak nízký AA (být dost blízko k ocasu jeho letadla), že už nemůže přitáhnout a uniknout ti dříve, nežj ej rozstřílíš svým kanónem.Tento okamžik nastane přibližně při 45 stupňovém AA za banditou.To je vhodná příležitost vyměnit energetickou převahu za úhlovou rychlost,zaměřit příď na nepřítele a dát mu najevo, že by se měl raději katapultovat.Tento poslední obrat se často nazývá"zatočení za roh" (squaring the corner), protože se jedná o velmi prudký obrat, při kterém přejdeš z opožděného stíhacího kurzu na předsazený a dostaneš banditu do zaměřovače.

Manévrovací prostor
K provedení obratu za ocas protivníka je zapotřebí prostor.Odsazení, neboli vzdálenost mezi tebou a banditou, která ti poskytuje prostor k provedení obratu, se nazývá"manévrovací prostor".
Tento prostor můžeš získat manévrováním v rovině" nebo"mimo rovinu" s banditou. Pokud bandita provádí horizontální defenzivní obrat, může se manévrovací prostor v rovině s banditou označovat jako"horizontální manévrovací prostor" a manévrovací prostor mimo rovinu jako"vertikální manévrovací prostor"
Měj na mysli dynamiku toho,co se odehrává během tvéhho útoku.Tvým cílem je ohrozit a nakonec zabít nepřítele. K tomu je potřeba zaměřit protivníka tak, abys mohl vystřelit z kanónu. Když zamíříš na banditu, přejdeš na čistý stíhací kurz, což znamená snížení vzdálenosti k nepříteli.To omezuje čas na reakci na obraty nepřítele bojujícího o život.
Z tohoto důvodu by ses neměl pouštět do čistého stíhacího kurzu, dokud není jisté, že zůstaneš za linií jeho křídel (zvanou linie"3/9') bez ohledu na to,jaký manévr provede. Pokud se zaměříš na banditu,když jsi mimo TC neboje AA příliš vysoký, může bandita uniknout,ztratíš převahu a půjde o neutrální souboj, nebo se dokonce může dostat za tvá záda (viz obrázek 3).

HORIZONTÁLNÍ MANÉVROVACÍ PROSTOR
Skvělý stíhací pilot při přehrávání vzdušné bitvy pro zábavu v baru používá tvé ruce a"sestřeluje tvé hodinky". Lag BFM v těchto termínech znamená letět"dolů k loktu" a dostat se za banditu. Musíš se "opozdit" a doletět až k loktu, protože potřebuješ prostor k provedení obratu za ocas bandity (manévrovací prostor).
Když uděláš"zatáčku za roh",abys mohl zabít svého oponenta, musíš být ve vzdálenosti vhodné pro zaměření cíle kanónem.Jedna z nejčastějších chyb při provádění ofenzivního BFM je"letět k zápěstí" místo k lokti.To znamená, že letíš s čistým stíhacím kurzem přímo proti oponentovi. Když se takto dostaneš k nepříteli, nebudeš mít dost místa na provedení obratu za něj a zaměření; nebudeš mít manévrovací prostor pro to, aby ses dostal do pozice vhodné pro výstřel (viz obrázek 3).
Při opožděném stíhacím kurzu letíš dále za ocasem bandity (snižuješ AA), a přitom stále udržuješ manévrovací prostor. K tomu, aby ses vzdálil od ocasu cíle, stačí snížit G a"usadit" se dále na pozici šesti hodin cíle.To znamená,že si udržuješ manévrovací prostor, a přitom zůstáváš v rovině s nepřítelem. Pokud bandita provádí horizontální defenzivní obrat,získáváš takto horizontální manévrovací prostor.
Místo, na které se chceš dostat,je"hluboko" za zády protivníka.Tak bude pro něj velmi obtížné provést jakýkoliv manévr, který by ti zkomplikoval situaci."Zpožďování" v rovině s cílem (získávání horizontálního manévrovacího prostoru) bude nejrychlejší způsob,jak se bezpečně usadit za ocasem nepřátelského letadla.Jinými slovy, bandita tak bude muset urazit nejdelší vzdálenost při obratu a zaměření na tebe. Když letíš v rovině s banditou, závisí nejprudší obrat, který může provést, pouze na výkonnosti jeho letadla.

VERTIKÁLNÍ MANÉVROVACÍ PROSTOR
Dosud jsme mluvili pouze o manévrovacím prostoru v rovině s TC bandity,zpoždění a letu zpátky k loktu při udržování na stejné rovině obratu jako protivník. Co se stane, když poletíš k zápěstí příliš brzy nebo když bandita provede daleko prudší obrat, než jsi očekával? Můžeš se možná dostat zpátky za záda protivníka, ale nemáš žádný manévrovací prostor a příliš velkou odchylku k provedení obratu za roh a zaměření bandity. Dostaneš se do situace, kdy budeš"honit banditu dokola", ale nebudeš ho schopen dostat do zaměřovače.
Když vidíš, že se schyluje k tomuto problému ,musíš se poohlédnout po manévrovacím prostoru jinde. Pamatuješ si diskusi o manévrování ve vertikálním směru z předchozí kapitoly? Když míří vztlakový vektor k zemi, zvyšuje přitažlivost Země obratnost letadla. Můžeš toho využít ke zvýšení úhlové rychlosti prudkého obratu.V následující diskusi se budeme odkazovat na obrázek 18-26.


Obr. 9. Rozšíření manévrovacího prostoru do vertikálního směru


Nejprve zvedneš příď nad rovinu pohybu bandity. Pak se přetočíš na záda a nasměruješ vztlakový vektor před banditu. Když začneš takový obrat, míří vztlakový vektor k zemi a pomocí gravitace Země získáš úhlovou rychlost k zaměření nepřítele. Možná jsi už slyšel, že se tento manévr označuje jako"high yo-yo" a"low yo-yo" (vysoké a nízké jo jo).Tvá letová dráha tě dostane nejprve nad,a potom pod rovinu pohybu bandity,a setkáš se s ním"na opačné straně kružnice".
Všimni si na obrázku 9,jak se útočník pohybuje prostorem (po letové dráze), a jak se pohybuje vůči zemi.Srovnej tento pohyb s velikostí TC útočníka, který provádí obrat v rovině s banditou. Manévrování mimo rovinu nabízí manévrovací prostor navíc a umožňuje manévrovat při menší vzdálenosti mezi tebou a banditou.
Jak daleko mimo rovinu musíš manévrovat? To závisí na tom,jak blízko jsi k protivníkovi. Pokud tvůj protivník udělá"netopýří obrat" přímo proti tobě a způsobí značné BFM problémy, budeš asi muset provést velmi agresivní manévr mimo rovinu, který se nazývá "quarter plane". Provádí se stejně jako"high yo-yo", ale je o hodně větší. Čím méně prostoru máš pro horizontální manévrování v rovině s banditou, tím více manévrovacího prostoru musíš získat ve vertikálním směru, mimo rovinu s banditou.

Čím méně manévrovacího prostoru máš v rovině, tím více musíš získat manévrováním mimo rovinu.
Takže proč vlastně nevyužívat manévrování ve vertikálním směru vždycky, když to o tolik zvyšuje obratnost? Je v tom totiž háček - pokud potřebuješ získat manévrovací prostor ve vertikálním směru mimo rovinu s banditou, vzdaluješ se od pozice na šesti hodinách. Pokud má bandita energii k tomu, aby nasměroval vztlakový vektor k tobě (jako obránce A na obrázku 9), odvrátí se od tebe ještě více, zvětší úhlové problémy a sebere ti vertikální manévrovací prostor, který jsi chtěl využít jako první.
Z tohoto důvodu se musíš manévrování ve vertikálním směru vyhnout, kdykoliv je to možné, s jednou výjimkou. Pokud má bandita tak málo energie, že nemůže letět vzhůru k tobě (jako obránce B na obrázku 9), když manévruješ mimo rovinu, pak můžeš zužitkovat vertikální manévrovací prostor ve svůj prospěch bez obav, že toho bandita zneužije. Situace, kdy ty můžeš nahoru a nepřítel ne, se nazývá"exkluzivní využití vertikálního směru". K tomu ovšem musíš umět vyhodnotit,jak je na tom protivník s energií.

Vyhodnocování obratnosti bandity
Po celou dobu manévrování ve snaze se dostat protivníkovi za záda musíš neustále kalkulovat, co bandita dělá. Když vizuálně sleduješ nepřítele, potřebuješ vědět,jak rychle se obrací k tobě a vytváří úhly.
Když letíš v kontrolní pozici, sleduj, co protivník dělá. Pokud najednou začne prudce klesat polohový úhel a narůstat vzdálenost, bandita se pravděpodobně odpoutal, snaží se zrychlit a získat energii nebo dokonce se dostat pryč. Nenech ho uniknout! Tím, že se odpoutá, se přestane odvracet a dělat problémy s polohovým úhlem a odchylkou.
Na druhou stranu se ti může stát, že bandita pokračuje v obratu k tobě a udržuje vysoký AA. Pravděpodobně máš co dělat s velmi výkonným protivníkem.Při vyprávění pomocí rukou to vypadá,jako bys dostal "facku hřbetem ruky" do obličeje, protože bandita provádí obrat k tobě a neustále udržuje vysoký AA. V takovém případě musíš odpoutat na pozici šesti hodin a udržet energii. Bude to chtít trochu praxe se dostat za něj dost daleko, abys mohl provést obrat za roh a jít po něm. Někdy však stačí jenom snížit G a pokračovat v obratu.
Neustále pozorně sleduj jeho energetický status. Mazaný protivník může zkusit stáhnout plyn na volnoběh a doufat,že jej přeletíš. Pokud bandita zpomaluje, bude možná nutné stáhnout plyn, aby ses nepřibližoval příliš rychle. Neměl bys tak šanci zamířit a vystřelit.

Pojištění sestřelu
Když se rozhodneš pro použití kanónu, musíš podstatně změnit způsob létání. Doteď jsi tahal za knipl jako divoká africká opice a plynovou páku zarazils na plno, takže musíš velmi změnit způsob myšlení a začít se chovat jako mozkový chirurg. Rychlost letadla a směr vztlakovéhó vektoru musí být ovládány s perfektní přesností jako skalpel, ne jako sekyra.Obvykle je plyn první věc, na kterou zapomeneš a vlítneš do boje jako splašená opice.
Nejlepší pro použití kanónu je"usadit se" za protivníkem v klasické kontrolní pozici. Totojsou obecné podmínky, které musíš splnit:
1.Musíš být na dostřel. Maximální účinný dostřel závisí na polohovém úhlu. Pamatuj, čím blíže k cíli jsi, tím se zdá větší (No představ si to!) Existuje pouze jeden problém vyplývající z přílišného přiblížení - pokud mineš a přeletíš nepřítele, jsi"SOL" a musíš se začít bránit.
2. Musíš být v rovině s rovinou pohybu bandity. Nejefektivnější a nejsmrtonosnější je palba z kanónu, když držíš spoušť a manévruješ v rovině s protivníkem. Pokud rozprašuješ střely z kanónu před špici protivníka,jehož letová dráha kolmá k tvojí, jedná se o střelbu s velmi malou "PK".
3. Musíš předsadit. Kulky vystřelené z kanónu jsou neřízené projektily, které potřebují čas na to, aby se dostaly k cíli.Ve většině případů je čas letu (TOF-time of flight) střely mezi 0.5 a 1.5 sekundy. Kulky vystřelené přímo na cíl proletí ve skutečnosti za ním. Pokud chceš cíl zasáhnout, musíš střílet před něj.Jak velké předsazení je potřeba závisí na tom,jak rychle se cíl pohybuje vůči přídi tvého letadla, neboli řečeno v BFM termínech, na LOS rychlosti.

Být na dostřel, v rovině a předsadit. Snadné, co? Ovšem pouze v případě, že v kokpitu druhého letadla sedí hamburger, který nemá ani tušení, že za pár vteřin z něj bude žrádlo pro psy. Každý ale nebude tak ochotný zemřít! Zamysli se nad dosažením podmínek pro použití kanónu s vysokou Pk proti nepříteli, který ví,jak efektivně manévrovat.
Díky správnému využití ofenzivních BFM ses dostal na dostřel.To je ta snadná část.Jak se ale dostat do roviny a předsadit? Efektivní obrana proti kanónu, kterou se budeme zabývat v další části, spočívá v nepředvídatelném manévrování ve všech směrech (Jink), což zabrání útočníkovi se dostat do roviny.To samozřejmě dává smysl, protože přesně o to se útočník snaží. Znamená to, že musíš pečlivě sledovat směr pohybu protivníka. Pokud bandita manévruje, počkej před stisknutím spouště, až se jeho letová dráha na moment ustálí. Pak využij EEGS ke srovnání s rovinou jeho pohybu, stiskni spoušt",protáhni ho trychtýřem" a udělej mu z letadla hromadu šrotu.
Dosud to bylo jasné,že? Co když bojuješ proti leteckému esu, které skvěle manévruje a vyhnulo se tvým střelám? Zamysleme se nad geometrií toho, co se děje. Pokud bandita přežil tak dlouho, zřejmě udělal všechno správně (máš ovšem právo chybovat).To znamená, že prováděl obrat k tobě, zhoršoval tvé problémy s úhly a přibližováním tak dlouho,jak nejlépe mohl. Navíc, když se odhodláš ke střelbě, musíš předsadit. Pamatuj - předsazení znamená přibližování.To znamená BFM problémy! Pokud protivníka nedokážeš zabít, musíš něco udělat s přibližováním.
To je hlavní důvod, proč vyžaduje udržení kontrolní pozice při útočení kanónem tolik manévrování. Buď ohrožuješ banditu a snažíš se ho dostat do zaměřovače, nebo"měníš pozici" kvůli získání kontroly nad rychlostí přibližování. K tomu je potřeba nasměrovat vztlakový vektor k pozici šesti hodin cíle a mírně přitáhnout na opožděný stíhací kurz. Potřebuješ se co nejdříve nasměrovat k nepříteli a pokračovat v ohrožování a připravit se na další výstřel.
Udržení kontrolní pozice vyžaduje i správné zacházení s energií.Za ideálních okolností bys měl mít jen takovou rychlostní převahu nad obráncem, abys mohl dobře manévrovat s přídí letadla. Není vhodné letět rychleji, protože se tak zhoršují problémy s přibližováním.

STACK
Řekněme, že jsi to zvoral a nevěnoval pozornost tomu, kam se řítíš. Než sis to stačil uvědomit, nebyl čas zamířit a vystřelit. Přelétnutí bylo nevyhnutelné. Nejlepší způsob,jak to vyřešit,je manévr do vertikálního směru. Srovnej rovinu křídel s horizontem,zvedni příď na 45-60 stupňů a postav letadlo na ocas. Ideální je zastavit let dopředu, zatímco nepřítel v letu kupředu pokračuje. (Viz obrázek 10.)


Obr. 10. Přítažení do stacku

Doufej, že se ti podaří získat dostatečný vertikální i příčný odstup, než protivník zaregistruje směr tvého manévru a pokusí se provést vertikální obrat k tobě.Jakmile získáš dostatečný manévrovací prostor, můžeš sklonit příď zpátky dolů a zahájit další útok.

Shrnutí ofenzivních BFM
Ofenzivní BFM vyžadují více než pochopení konceptů stíhací a poziční geometrie nebo obratových kružnic a manévrovacího prostoru. Musíš dokázat neustále vyhodnocovat, co bandita dělá a upravovat dráhu letu tak, abys udržel kontrolu nad soubojem a mohl dokončit bitvu. Musíš perfektně ovládat všechny letové režimy, abys dostal protivníka do WEZ zbraně a zlikvidoval ho co nejdříve. Chytré provádění BFM také znamená, že nemusíš přemýšlet nad tím,jak se ti dokázal bandita vyhnout, protože už ho máš na mušce svého kanónu.

DEFENZIVNÍ BFM

Jakmile zvládneš ofenzivní BFM,jsou defenzivní BFM jednoduché. Prostě zabraň protivníkovi v tom, aby udělal něco z toho, co ses právě naučil.Všechny problémy, které jsi jako útočník musel řešit, se teď musíš naučit vytvářet. Naneštěstí jsi teď na té horší straně ty. Musíš mít vůli přežít, být pevně rozhodnut to nevzdat a neustále se soustředit. Na tom,jak dobře to zvládneš, může záviset tvůj život. Důležité je si zapamatovat, že musíš bojovat vždy s nejbližší hrozbou.

Vytváření BFM problémů pro banditu
Prostě si osvěž v paměti,jaké BFM problémy chceš svému protivníkovi vytvořit? Vyšší polohový úhel znamená, že bude dál od ocasu tvého letadla.Vyšší odchylka mu zabrání v zaměření a použití zbraní.Snížením vzdálenosti se dostaň do středu WEZ jeho zbraní tak rychle,jak to jen půjde.
Protože mluvíme o defenzivních BFM,